Privātuma politika

Mēs, Mežaparka  Rezidences, apzināmies, ka apmeklējot Mežaparka  Rezidences tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru, Jūs uzticat mums savus privātus datus.

Jūsu kā  Mežaparka Rezidences tīmekļa vietnes apmeklētāja un klienta privātuma nodrošināšana mums ir ļoti svarīga, tāpēc Mežaparka  Rezidences veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati, kas nodoti mūsu rīcībā, ir drošībā, tie ir aizsargāti un apstrādāti ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus.

Vēlamies Jūs informēt, ka Mežaparka Rezidences personas datu apstrādi realizē sadarbībā ar personas datu apstrādes  koppārzini – SIA “Domuss” (reģ. Nr. 40003312536). SIA “Domuss” un SIA “Mežaparka Rezidences” ir ASV investīciju fondu grupas NCH (turpmāk – Grupa) dibinātas sabiedrības, kas noslēgušas pārvaldības līgumu, pamatojoties uz kuru SIA “Domuss” veic SIA “Mežaparka Rezidences”pārvaldīšanu un saimniecisko darbību tās uzdevumā.

Ievērojot minēto, vēlamies Jūs informēt, ka Mežaparka Rezidences personas datu apstrāde tiek veikta sadarbībā ar minēto koppārzini un saziņas gadījumā Jums ir izvēle sazināties vai nu ar Mežaparka Rezidences personas datu apstrādes pārzini vai SIA “Domuss” kā personas datu apstrādes koppārzinim, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

Personas datu apstrādes pārziņa un koppārziņa kontaktinformācija:
Pārzinis:
SIA “Mežaparka Rezidences”
Reģ. Nr. 40103203581
adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010
tālrunis: +37167228086; +37167226220
e-pasts: domuss@domuss.lv
 

Koppārzinis:
SIA “Domuss”
Reģ. Nr. LV 40003312536
adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010
tālrunis: +37167228086; +37167226220
e-pasts: domuss@domuss.lv
 
Pārzinis un Koppārzinis, turpmāk tekstā kopā vai atsevišķi – Pārzinis.

Privātuma politikas kontekstā tiek lietots termins – klients, kas ir persona, kura izrādījusi rakstisku vai mutisku interesi par Mežaparka Rezidences piedāvātajiem produktiem. Klienta statuss saglabājas līdz brīdim, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām vai arī klients ir atteicies no piedāvājuma saņemt jaunumus un speciālos piedāvājumus.

Mežaparka Rezidences vēlas norādīt, ka Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir šāds:

 • līguma par nekustamā īpašuma iegādi, īri vai nomu, kur Jūs esat līgumslēdzējpuse, izpilde vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Šādos gadījumos personas datu nodošana ir noteikta saskaņā ar līgumu un ir obligāts priekšnosacījums, lai to noslēgtu;
 • attiecību veidošana ar klientiem un šādu attiecība analīze mārketinga aktivitāšu kontekstā;
 • ar nekustamo īpašumu pārdošanu saistīto aktivitāšu nodrošināšana: līgumu slēgšana, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšana. Mežaparka Rezidences ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot attiecīgos personas datus apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem, ja tas nepieciešams līguma izpildei. Nododot personu datus apakšuzņēmējiem, Mežaparka Rezidences noslēdz atsevišķu līgumu, ar kuru tiek nodrošināts, ka apakšuzņēmēji ievēro Pārziņa norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • mārketinga aktivitāšu nodrošināšana: informēšana, saziņa, paziņojumu, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, nosūtīšana.

Akceptējot un piekrītot Privātuma politikai un piesakoties uz Mežaparka Rezidences jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem, Jūs esat sniedzis piekrišanu tam, ka Jums drīkst nosūtīt komerciālus paziņojumus par Mežaparka Rezidences jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem.  

Ja Jūs vēlaties atsaukt šādu komerciālu paziņojumu par Mežaparka Rezidences jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem, tad Jūs jebkurā brīdī, paziņojot,izmantojot norādīto kontaktinformāciju,par to Pārzinim, varat no tiem atteikties. Jūsu lūgums tiks izpildīts pēc iespējas īsākā termiņā.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar šādiem noteikumiem:

 1. Pārzinis apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz personas datu apstrādi, tai skaitā Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un bez Jūsu piekrišanas neatklāj tos trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
 • ja ar tiesas lēmumu, valsts tiesībsargājošo iestāžu vai citas oficiālās institūcijas lēmumu tiek uzlikts par pienākumu šo informāciju atklāt;
 • ja Pārzinim vai personai, kas uztur tīmekļa vietni, ir nepieciešami personas dati, lai veiktu darbības, kas ir saistītas ar tīmekļa vietnes darbību un uzturēšanu. Šādā gadījumā Mežaparka Rezidences nodrošinās, ka apakšuzņēmēji ievēros Mežaparka Rezidences norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • citos gadījumos, ko paredz normatīvie akti un Privātuma politika.
 1. Ja Jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, kas ir Mežaparka Rezidences rīcībā, tos labot, papildināt vai dzēst, Jums ir jāsazinās ar Pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, un mēs darīsim visu, lai Jūsu lūgumu izpildītu pēc iespējas īsākā termiņā.
 2. Mežaparka Rezidences apņemas ievērot normatīvos aktus, kas regulē mūsu rīcībā esošo personas datu izmantošanu, kā arī mēs turpinām pārskatīt un pilnveidot mūsu politiku attiecībā uz personas datu apstrādi un to drošību.
 3. Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ja Jūsu personas dati tiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas, tad tikai ar nosacījumu, ka tiek nodrošinātas ES Vispārīgo datu aizsardzības regulā noteiktās atbilstošās vai piemērotās garantijas.
 4. Vēlamies Jūs informēt, ja gadījumā Pārzinis paredzēs Jūsu sniegtos personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati ir vākti, Pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informēs Jūs par minēto citu nolūku un sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, ko paredz ES Vispārīgo datu aizsardzības regula.
 5. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu personas dati tiek glabāti, kamēr starp Mežaparka Rezidences un Jums pastāv klienta attiecības, savukārt pēc klienta attiecību izbeigšanās personas dati tiek glabāti, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām. Papildu minētajiem noteikumiem personas datu glabāšanas prasības izriet no normatīvajos aktos noteiktās prasības tos glabāt noteiktu laiku. Attiecīgi Pārzinis šos datus glabā tik ilgi, kamēr pastāv šie nosacījumi.
 6. Vēlamies Jūs informēt, ja Mežaparka Rezidences saņems Jūsu personas datus ne no Jums, bet no citām personām, tad Jums tiks sniegta informācija par to, no kāda avota Jūsu dati ir saņemti, un attiecīgā gadījumā – informācija par to, vai dati iegūti no publiski pieejamiem avotiem, kā arī cita informācija, kas izriet no ES Vispārīgo datu aizsardzības regulas prasībām.
 7. Ja Jūs konstatējat, ka Jūsu personas dati, kas ir nodoti Mežaparka Rezidences, tiek izmantoti tam neparedzētam nolūkam vai tiek pārkāpts šādu personas datu apstrādes pamats, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, papildu informācija – www.dvi.gov.lv

***

MEŽAPARKA REZIDENCES SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

Šīs vietnes uzturētājs un īpašnieks ir SIA “Mežaparka Rezidences” (turpmāk – Mežaparka Rezidences). Lietojot šo vietni Jūs akceptējat un piekrītat Mežaparka Rezidences “Sīkdatņu  izmantošanas politika” (turpmāk – Sīkdatņu izmantošanas politika) izmantošanai.

Sīkdatņu izmantošanas politikā ir noteikti sīkdatņu lietošanas mērķi, kā arī sīkdatņu lietotāju tiesības izvēlēties, mainīt vai atteikties no sīkdatnēm atbilstoši paša lietotāja prasībām un vajadzībām.

Kas ir sīkdatne un kur tā glabājas?

Sīkdatne (HTTP cookie) ir neliela teksta daļa, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, piemēram: mobilajā tālrunī.
 
Kā darbojasMežaparka Rezidences sīkdatnes?

Kad Mežaparka Rezidences tīmekļa vietnes lietotājs apmeklē vietni pirmo reizi, tad identifikācijas kods ar nosaukumu cookie (sīkdatne) tiek nosūtīts lietotāja pārlūkprogrammai. Kad šis lietotājs apmeklē Mežaparka Rezidences vietni nākošo reizi, tad sīkdatņu tehnoloģija ļauj mums noteikt, ka šis lietotājs Mežaparka Rezidences vietni ir jau iepriekš apmeklējis. Katrā turpmākajā vietnes apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Šādā veidā tiek atpazīti arī Jūsu vietnes lietošanas paradumi un vajadzības.

Kādas sīkdatnes Mežaparka Rezidences lieto?
 
Tehniskās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu ātri  apmeklēt un pārlūkot vietni. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, bet tās nevāc un neapkopo lietotāju informāciju. Bez šīm sīkdatnēm vietne nevarētu pilnībā darboties. Tehniskās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā, kamēr tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi vai uz laiku, atkarībā no uzstādījumiem.
 
Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs izmanto vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek apstrādāta analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes neizmanto informāciju citiem mērķiem.

Trešo personu sīkdatnes
 
Mežaparka Rezidences mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Facebook, Instagram, u.c. sociālo tīklu vai meklētājserveru, it īpaši Google Analytics. Google Analytics,  rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc.ir pievienojusies Eiropas Savienības-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus.

Par trešo personu sīkdatņu palīdzību veikto informācijas apstrādi Mežaparka Rezidences neatbild.
 
Mežaparka Rezidences izmanto sīkdatņu informāciju? 

 1. Mežaparka Rezidences apkopo Mežaparka Rezidences tīmekļa vietnes lietošanas statistikas datus, veic to analīzi;
 2. Sīkdatnes tiek izmantotas tam, lai Mežaparka Rezidences zinātu, vai lietotājs Mežaparka Rezidences tīmekļa vietni apmeklējis iepriekš;
 3. Balstoties uz to, kuras Mežaparka Rezidences tīmekļa vietneslapas lietotājs skatījies, cik ilgu laiku pavadījis tīmekļa vietnē, no kurienes ienācis tīmekļa vietnē, kur klikšķinājis tad, kad bijis tīmekļa vietnē, tiek piemērota atkārtotā mārketinga reklāma;
 4. Ļauj Mežaparka Rezidences novērtēt reklāmas efektivitāti.

Atteikšanās no sīkdatņu lietošanas

Mežaparka Rezidences vietnes lietotājs var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, attiecīgi izvēloties iestatījumus savā pārlūkprogrammā un izdzēšot Mežaparka Rezidences sīkdatnes. Lūdzu pievērsiet uzmanību tam, ka izmaiņas pārlūkprogrammas drošības iestatījumos jāveic katrā pārlūkprogrammā atsevišķi.

Datu aizsardzība un personas dati
 
Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai garantētu Jūsu datu aizsardzību Mežaparka Rezidences ir ieviesis elektroniskus, administratīvus un fiziskās drošības pasākumus, kurus turpina pilnveidot.

Mežaparka Rezidences vēlas informēt, ja, apmeklējot Mežaparka Rezidences vietni, Jūs neievadāt savus personas datus, tad Mežaparka Rezidences nav iespējas Jūs identificēt un Jūsu statuss ir anonīms lietotājs.

Kā ar mums sazināties?
 
Par sīkdatņu izmantošanu Mežaparka Rezidences interneta vietnē un personas datu apstrādi atbild SIA “Mežaparka Rezidences” (reģistrācijas Nr. 40103203681), adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, tālrunis: + 371 67228086; +37167226220, e-pasts: info@mezaparks.lv

Privātuma politika

Esmu iepazinies(-usies) ar Privātuma politiku un tās noteikumiem